پنجشنبه 13 آذر 1399
 
  صندوق قرض الحسنه > صورتجلسات و تعهدنامه سامانه​ها
Search

 

 

   

قابل توجه متقاضیان تأسیس و تطبیق فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه

بدین‌وسیله، به اطلاع می‌رساند: به منظور جلوگیری از ارائه و ارسال صورتجلسات مرتبط با صندوق‌های قرض‌الحسنه در قالب‌های گوناگون و متفاوت و همچنین جهت یکپارچه‌سازی چارچوب آنها، نمونه فرم صورتجلسات مجامع عمومی (مؤسس (هیأت مؤسس)، عادی و فوق‌العاده (هیأت امناء)) و هیأت مدیره صندوق‌های قرض‌الحسنه (اعم از تک‌شعبه‌ای، چندشعبه‌ای و مؤسسات اعتباری) هر یک در قالب کلی، تهیه و تنظیم گردیده است. لذا ضروری است به هنگام تهیه و تنظیم صورتجلسات مربوط به آن صندوق، چارچوب کلی تعیین شده در نمونه فرم صورتجلسات یادشده رعایت و ملحوظ گردد.  در این ارتباط، در صورتی که مورد یا مواردی از دستور جلسه صورتجلسات نمونه، مشمول دستور جلسه مربوط به متقاضیان تأسیس و تطبیق فعالیت صندوق قرض‌الحسنه نمی‌گردد، مقتضی است نسبت به حذف مورد یا موارد مذکور و همچنین حذف جزئیات و توضیحات مربوط به آن مورد یا موارد، اقدام نموده لیکن همانطور که بیان گردید قالب و چارچوب کلی نمونه فرم صورتجلسات مزبور، در صورتجلسات تنظیمی توسط متقاضیان رعایت و لحاظ شود و در نهایت، صورتجلسات تنظیم شده، هر یک در 2 نسخه اصلی، پس از اعلام کارشناس مربوطه بانک مرکزی (از طریق ارسال پیام در سامانه بازار غیرمتشکل پولی (قابل مشاهده در قسمت «مشاهده وضعیت») یا تماس تلفنی)، جهت انجام سایر مراحل فرآیند صدور مجوزهای لازم، به نشاني تهران، خيابان ميرداماد، شماره 198، صندوق پستي: 7177/ 15875، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اداره مجوزهاي بانکي، ارسال شوند. 

 

نمونه فرم صورتجلسات صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای

 • جهت دریافت نمونه فرم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس (هیأت مؤسس) اینجا کلیک کنید.(ویژه متقاضیان تأسیس صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای)
 • جهت دریافت نمونه فرم صورتجلسه مجمع عمومی عادی (هیأت امناء) اینجا کلیک کنید.(ویژه متقاضیان تطبیق فعالیت صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای)
 • جهت دریافت نمونه فرم صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده (هیأت امناء) اینجا کلیک کنید.(ویژه متقاضیان تطبیق فعالیت صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای)
 • جهت دریافت نمونه فرم صورتجلسه هیأت مدیره  اینجا کلیک کنید.(ویژه متقاضیان تأسیس و تطبیق فعالیت صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای)

 

نمونه فرم صورتجلسات صندوق‌های قرض‌الحسنه چند‌شعبه‌ای

 • جهت دریافت نمونه فرم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس (هیأت مؤسس) اینجا کلیک کنید. (ویژه متقاضیان تأسیس صندوق قرض‌الحسنه چند‌شعبه‌ای)
 • جهت دریافت نمونه فرم صورتجلسه مجمع عمومی عادی (هیأت امناء)  اینجا کلیک کنید. (ویژه متقاضیان تطبیق فعالیت صندوق قرض‌الحسنه چند‌شعبه‌ای)
 • جهت دریافت نمونه فرم صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده (هیأت امناء) اینجا کلیک کنید. (ویژه متقاضیان تطبیق فعالیت صندوق قرض‌الحسنه چند‌شعبه‌ای)
 • جهت دریافت نمونه فرم صورتجلسه هیأت مدیره  اینجا کلیک کنید. (ویژه متقاضیان تأسیس و تطبیق فعالیت صندوق قرض‌الحسنه چندشعبه‌ای)

 

نمونه فرم صورتجلسات صندوق‌های قرض‌الحسنه مؤسسات اعتباری

 • جهت دریافت نمونه فرم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس (هیأت مؤسس) اینجا کلیک کنید. (ویژه متقاضیان تأسیس صندوق قرض‌الحسنه مؤسسات اعتباری)
 • جهت دریافت نمونه فرم صورتجلسه مجمع عمومی عادی (هیأت امناء) اینجا کلیک کنید. (ویژه متقاضیان تطبیق فعالیت صندوق قرض‌الحسنه مؤسسات اعتباری)
 • جهت دریافت نمونه فرم صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده (هیأت امناء)  اینجا کلیک کنید. (ویژه متقاضیان تطبیق فعالیت صندوق قرض‌الحسنه مؤسسات اعتباری)
 • جهت دریافت نمونه فرم صورتجلسه هیأت مدیره اینجا کلیک کنید. (ویژه متقاضیان تأسیس و تطبیق فعالیت صندوق قرض‌الحسنه مؤسسات اعتباری)

توجه

 از ارسال صورتجلسات به صورت ناقص، کپی، دارای اطلاعات مغایر با اطلاعات مندرج در این سامانه و خارج از چارچوب نمونه فرم صورتجلسات خودداری فرمایید. به صورتجلسات ارسالی ناقص، کپی، دارای اطلاعات مغایر و خارج از چارچوب نمونه فرم صورتجلسات ترتیب اثر داده نخواهد شد.