چهارشنبه 30 خرداد 1397
 
شما اینجا هستید:   صرافی ها > ثبت تقاضای تاسیس صرافی
Search
ثبت تقاضای تاسيس صرافی حداقلاینجانب با آگاهی کامل از مفاد  قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه  و دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها  مصوب مورخ 28/5/1393 شورای پول و اعتبار ضمن اعلام پذبرش کلیه شرایط مندرج در دستورالعمل مذکور که اهم موارد آن به شرح ذیل می‌باشد، موافقت خود را با شرایط و ضوابط بانک مرکزی در رابطه با تأسیس صرافی اعلام می‌نمایم. همچنین بدینوسیله گواهی می‌نمایم اطلاعات درج شده در این سامانه منطبق با اسناد و مدارک موجود بوده و مسئولیت هرگونه اشتباه در درج اطلاعات مذکور متوجه اینجانب خواهد بود.
  •   سرمايه اوليه لازم [براي شهرهاي بزرگ (تهران-کرج-اصفهان-شيراز-اهواز-تبريز-مشهد) و بانک ها و مؤسسات اعتباري چهل ميليارد ريال و براي ساير شهرها بيست ميليارد ريال می باشد که لازم است قبل از ثبت صرافي تماماً به صورت نقدي نزد يکي از بانک ها و مؤسسات اعتباري مجاز توديع گردد.]

  • ارائه ضمانتنامه حسن اجراي تعهدات به مبلغ 50 درصد سرمايه ثبتي صرافي.

  • دارا بودن حداقل ۲۵ سال تمام براي متقاضي و ساير اعضا هيات مديره و 30 سال تمام براي مديرعامل.

  • دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي و يا حداقل پنج سال سابقه فعاليت بانکي در بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و يا فعاليت صرافي در صرافيهاي مجاز براي مديرعامل.